Search

Axtarış

Muradov  Mustafa Bayram oğlu

Baki Dövlət Universitetinin
Nano Araşdırmalar Mərkəzinin
Aparıcı elmi işçisi, müdir müavini
İş telefonu:(994 12) 418-90-67
e-mail:mbmuradov@gmail.com

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Muradov M.B. 25.09.1957-ci il tarixində anadan olmuşdur. Muradov M.B. ixtisasca fizikdir.
1988-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978-1981 Moskva Fizika- Mühəndisləri İnstitutunun tələbəsi 1975-1978 BDU-nun fizika fakültəsinin tələbəsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

11.2004 tarixindən: Aparıcı elmi işçi, Nano Araşdırmalar Mərkəzinin müdir müavini, BDU,
1992-11.2004: Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi , BDU
1987-1992: Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, BDU
1985-1988: Moskva Fizika Mühəndisləri İnstitutunun аspirantı
1983-1984: Moskva Fizika Mühəndisləri İnstitutunun müəllimi
1982-1983:Fiziki elektronika kafedrasının mühəndisi, BDU
1981-1982:Ümumi fizika kafedrasının laborantı, BDU
100-dən çox məqalənin müəllifdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Nanomateriallar, nanokompozitlər, məsaməli materiallar, nanomühəndislik və kiçik ölçülü strukturlarda baş verən fiziki proseslər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, July, Sydney, Australia, International Conference on Electronic Materials
2008, сентябрь, Иваново, оссия, Межд.конф. «Кинетика и механизм кристаллизации,
кристаллизации для нанотехнологий, техники и медицины»
2008 oktober, Iran, Tabriz, Inter. Cong. on Nanoscience& Nanotechnology
2008, май, Москва, оссия, 20-ая Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения
2008, iyun, Bakı, Azərbaycan, Fizikanın aktual problemləri
2007, july, Singapore, Inter. Conf. ICMAT
2007, november, Moscow, Phryazino, оссия, Конф. «Нанотехнология-производству 2007»
2007, may-june, Strasbourg, France, E-MRS 2007 Spring Meeting, Symposium A
2007, september, Warsaw, Poland, E-MRS 2007, Fall Meeting.
2007, october, Frascati, Italy, International Simposium: Nanoscience & Nanotecnology
2007, october, Crimea, Ukraine, International conference Functional Materials
2006, november, Moscow, Phryazino, kонф. «Нанотехнология-производству 2006»
2006, november, Rome, Italy, International Conference on nanoscience and nanotechnology
2006, october-november, San Francisco, California, 3rd International Congress of Nanotechnology
2006, may, Ankara, Turkey; 3rd Inter. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering
2005, sentyabr, Bakı, Azerbaycan, Light in Nano-Size Solids I International Scientific Seminar
1994, december, Taivan, R.O.C., Seventh International Conference on Solid Fims and Surfaces
1989, июнь, Каир, Египет, ХII конф. по твердому телу

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

J. of Optoelectronics And Advanced Materials – Rap. Comm., V. 2, No. 12, p. 775 – 778, 2008, M.B.Muradov, G.M.Eyvazova, R.Turan, A.M. Maharramov, Effective mass and peculiarity of optical properties of Cadmium Sulfide nanoparticles
Нанотехника, № 3, 56-59, 2008, М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова, .Туран, Я.К.Азизиан, А.М.Магеррамов, С.А.Талыбова, К некоторым особенностям оптических свойств наночастиц сульфида кадмия
Прикладная физика, № 4, С. 135-138, 2008, М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова, .Г. Гаджимамедов, М.А.Нуриев, Диэлектрическая релаксация в нанокомпозитах CdS/ПВС
Fizika, c. 14, № 2, s. 41-43, 2008, Yashar Azizian, Muradov M.B., Mamedov R.K., Khodayari A., Eyvazova G.M., Formation of PVA-capped CdSe nanocrystals under ultrasonic waves
Surface Engineering and Applied Electrochemistry, V. 43, No 6, p. 512-515, 2007, Muradov M.B., Nuriyev M.A., Eyvazova G.M., Sensitivity of Composites Based on Gelatin and Nanoparticles Cu2S and CdS to Vapors of Some Organic Compounds
«Электронная обработка материалов» Кишинев, № 5 (247), 102-105, 2007, Мурадов М.Б., Нуриев М.A., Эйвазова Г.М., Электропроводность нанокомпозиций на основе полимера и халькогенидныхполупроводников CdS, Cu2S
J. of Optoelectronics and Advanced Materials-OPEN J-Gate-Worlds, V. 9, No 5, p.1411-1413, 2007,Muradov M.B. , Eyvazova G.M., Bagirov A.N., The effect of solutions consentrations on the optical properties of CdS nano-particles formed in the polymeric matrix volume
Нанотехника, №2, с. 56-58, 2006, М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова, Багиров А.Н., Оруджев А.К. Влияние концентраций растворов на оптические свойства наночастиц CdS, сформированных в объеме полимерный матрицы

BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏR

2005-2007 Qrant „3486“ STCU „Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçiricilərin
nanohissəciklərində diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“
2006-2008
Qrant “3840” STSU  “PTFE  sənaye  tullantılarının zərərsizləşdirilməsi beynəlxalq terrorizmlə mübarizə vasitəsi  kimi”)
2008-2009
COST 539 (ELENA)Electroceramics from Nanopowders Produced by Innovative Methods”
2010-2012
Qrant TWAS  “CdS-CuS nanozərrəcikkləri əsasında polimer matrisdə nüvə-örtük tipli strukturlarınv  alınması və kompozit materialların optik və elektrik xassələrinin tədqiqi”
2010-2013
Qrant Avropa Komissiyasiyasının 7-ci Çərçivə Proqramı “Elektronika və fotonika üçün nanotexnəlogiya platforması”

 

 

 

Bookmark and Share